អំពីខ្ញុំ

ក្រុមខ្ញុមបាទបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើងដើម្បីគ្រាន់ទុកចែករំលែកនៅព័ត៌មានកំសាន្តសប្បាយដល់បងប្អូនគ្រាន់កែអប់សុខ។ ពួកយើងនិងព្យាយាមស្វែករកព័ត៌កំសាន្តល្អៗដូចជា ព័ត៌ាមានកំសាន្ត កីឡា បច្ចេកវិទ្យា សង្គម ជាដើម។ ក្រុមខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជួយគាំទ្រដល់ក្រុមខ្ញុំបាទ!