តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ

និយាយពីឈ្មោះឆាវឆាវមនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែធ្លាប់លឺនិងស្គាល់ហើយព្រោះគាត់ជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងសាមកុក។ តួឆាវឆាវវគ្គក្រោយនេះបានសំដែងដោយលោក Chen Jianbin ហើយលោកទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងណាស់សំរាប់ការសំដែងជាតួអង្គនេះ។
តើលោកអ្នកដឹងទេហេតុអីបានគេនិយាយថាលោកChen Jianbinជាបុរសមួយដែលបានសំណាងជាងគេព្រោះថ្វីត្បិតតែគាត់មិនសូវសង្ហារហើយមានអាយុច្រើនបន្ទិចមែនតែលោកបានទទួលភរិយាដែលជាតារាសម្តែងដ៏ស្រស់ស្អាតនិងល្បីល្បាញម្នាក់ផងដែរគឺអ្នកនាងJiang Qinqin។អ្នកទាំងពីមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានៅពេលដែលបានថតខ្សែភាពយន្តភាគបុរាណចិនរឿងQiao’s Grand Courtyard ហើយក្នុងឆ្នាំ២០០៦ រឿងនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ដែរ។ អ្នកទាំងពីរបានរៀបការក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកពួកទទួលបានកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ពេលនេះកូនប្រុសរបស់ពួកគេមានអាយុ១០ឆ្នាំហើយថែមទាំងមានសម្រស់ស្រស់សង្ហារផងដែរ។ រឿងដែលមានសំណាងមួយទៀតសំរាប់បុរសដែលដើរតួជាឆាវឆាវនេះគឺ ភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេស្រលាញ់លោកណាស់ទោះស្ថិតក្នុកាលៈទេសៈណាក៏ដោយដូចនេះថ្វីត្បិតតែគ្រួសាររបស់លោកតួចប៉ុន្តែវាមានសុភមង្គលណាស់។ ខាងក្រោមនេះជាកំរងរូបថតគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរ៖

តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ

តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ
តាមពិត ឆាវឆាវ ជាបុរសដែលមានសំណាងចឹងសោះ

Source: bestchinanews

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *