ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក

នាងCeline Farach ជាតារាម៉ូដែលវ័យក្មេងម្នាក់ដ៏ល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុន Wilhelmina ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ Miami រដ្ឋ​ Florida ​សហរដ្ឋអាមេរិក ទោះនាងទើបតែមានវ័យ២០ឆ្នាំប៉ុន្នោះ។មិនថាតែទំរង់មុខទេសូម្បីតែរាងរបស់នាងក៏ស្រឡូននិងស៊ិចស៊ីគួរអោយចង់គយគនណាស់។ ដោយសារតែរូបរាងដ៏ស៊ិចស៊ីនេះទើបនាងត្រូវស្រៀកពាក់ឈុតប៊ីគីនីជាញឹកញាប់។ ខាងក្រោមនេះជារូបរបស់Celine Farach៖

ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក

ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក

ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក
ឃើញរូបថតទំាង៩សន្លឹករបស់តារាម៉ូដែល Celine Farach ធានាថាបាក់ចិត្តស្តូក

Source: Zing

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *