គ្រាន់តែរូបថតមួយសន្លឹកៗរបស់Beyonce ក៏អាចកើបប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែរ

ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះនៅលើបណ្តាញសង្គមInstagram អ្នកដែលមានFollowerច្រើនជាងគេគឺ Selena Gomez ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាគេមិនមែននាងទេគឺBeyonce នេះ​បើ​តាម​ D’Marie Analyitcs។ តាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាគ្រាន់តែរូបថតមួយសន្លឹករបស់Beyonceចែកចាញលើបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗអាចអោយនាងរកប្រាក់បានជាង១លានដុល្លារឯណោះ។នាងជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលអាចរកប្រាក់បានខ្ទង់លានដុល្លារ ខណៈSelena Gomezអាចទទួលបានត្រឹម៧៧៧,០០០ ដុល្លារ​តែ​ប៉ុណ្ណោះក្នុងការចែកចាញរូបថតមួយសន្លឹកនៅតាមបណ្តាញសង្គមនានាដូចជា Facebook, Twitter និង​ Instagram។

ហើយថ្មីៗនេះBeyonceទទួលបានការLike ច្រើន​បំផុតនៅក្នុងបណ្តាញInstagramលើSelena Gomezទៅទៀតជាមួយរូបថតមានផ្ទៃពោះរបស់នាង។

Selena Gomez
Selena Gomez

Beyonce
Beyonce

Beyonce
Beyonce

Source: Elle

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *