កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កម្រងរូបថតទាំងអស់នេះគ្នាជាការថតលេងក្រោយពីអ្នកទាំងពីរថតMVថ្មីអោយផលិតកម្មថ្មីមួយរួចហើយ។ អ្វីដែលយើងតែងសង្កេតឃើញនោះគឺ អ្នកទាំងពីរតែងតែទៅណាមួយគ្នានិងបានថតខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្នាទៀត។ កញ្ញា នីតា បានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាដួង ម៉ានិច តែងតែណែរនាំនាងអោយមានការងារធ្វើច្រើនទើបមួយរយះនេះអ្នកទាំងពីរតែងតែទៅណាជាមួយគ្នាបែបនេះ។ ខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកទាំងពីរចាំមើលថាតើនរណាមានសម្រស់គួរអោយទាក់ទាញជាងរវាងអ្នកទាំងពីរ៖
កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់

កញ្ញា ដួង ម៉ានិច និង នីតា វរវង្ស បង្ហាញសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់
Source: sabay

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *